Všeobecné obchodní podmínky

pro prodej online kurzů

1. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup online kurzů (dále označováno jako „produkt“) přes webové rozhraní www.janamaralikova.cz

1.2 Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. 3 VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). 

1.3 VOP obsahují informace, které potřebuje mít Kupující k dispozici ještě před tím, než produkt koupí. V případě, že má k nim Kupující připomínky či dotazy, kontaktuj Prodávajícího ještě před objednáním produktu. 

2. Důležité pojmy (definice)

2.1 PRODÁVAJÍCÍ

Prodávajícím je: Ing. Jana Maralíková

IČ: 01900048

S místem podnikání: Husova 7, Nový Jičín, 74101

Zapsaný v živnostenském rejstříku.

Kontaktní telefon: +420 775 131 014

Adresa pro doručování elektronické pošty: vizazistka@janamaralikova.cz

Není plátce DPH.

2.2 KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.janamaralikova.cz uzavře s Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí některý z produktů. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.

2.3 SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. 

2.4 SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má Prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

2.5 SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je to taková Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradí Kupující sám a neliší se od běžné sazby účtované operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky Kupující výslovně souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku.

2.6 ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1 Kupující objednává produkty přes webové rozhraní, tj. skrze automatický objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.

3.2 POPIS PRODUKTŮ. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízených produktů včetně uvedení toho, co obsahují, komu jsou určeny, co Kupujícímu mohou přinést a v jakém formátu jsou poskytovány, případně, zda jsou pro jejich efektivní používání a absolvování nutné ještě nějaké další podmínky. Je zde i podrobný popis bonusů, které jsou k jednotlivým produktům případně poskytnuty. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Prodávající není povinnen uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3.3 OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ. Pro objednání produktů přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde Kupující vyplní jméno, příjmení nebo firmu, adresu a email, u podnikatelů IČ a DIČ a zvolí si přihlašovací údaje. Objednávku odešle kliknutím na tlačítko „KOUPIT“. Bezprostředně poté bude Kupující přesměrován na platební bránu, kde si zvolí způsob úhrady. Po úhradě bude Kupujícímu na email uvedený v objednávce automaticky odeslán doklad o přijaté platbě. Tímto bude Kupní smlouva uzavřena.

3.4 Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vystavená faktura a tyto VOP. Smlouvu Prodávající archivuje v elektronické podobě, není přístupná.

4. Cena produktů a platba

4.1 CENA PRODUKTŮ. Na webovém rozhraní je vždy uvedena aktuálně platná cena jednotlivých produktů. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena.  Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Cena uvedená v objednávce je proto již konečnou cenou. 

4.2 Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v objednávkovém formuláři v okamžiku odeslání vaší platby. 

4.3 ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

- Platební kartou přes platební bránu. Doklad o přijaté platbě vám Prodávající odešle obratem na emailovou adresu Kupujícího

- Bezhotovostně bankovním převodem. Platební brána Kupujícího přesměruje přímo do jeho internetového bankovnictví, kde bude mít již předvyplněné pokyny k platbě (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny)

4.4 SPLATNOST KUPNÍ CENY. V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná ihned po přesměrování do internetového bankovnictví. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet Prodávajícího Doklad o přijaté platbě zašle Prodávající na emailovou adresu Kupujícího do 3 pracovních dnů od přijetí platby.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

5. Dodací podmínky

5.1 ZPŮSOB DODÁNÍ. Po úhradě platby kartou přes platební bránu bude Kupující okamžitě přesměrován do  klientské sekce, kde bude produkt (online kurz) zpřístupněn v plném rozsahu. Po odhlášení je možné se do klientské sekce opět přihlásit přihlašovacími údaji, které si Kupující zvolil v objednávkovém formuláři. Po úhradě bankovím převodem obdrží Kupující email s informací, že jeho platba byla provedena a Prodávající čeká na připsání částky na bankovní účet. Jakmile bude platba připsána, automaticky se vygeneruje email s informací o přístupu do klientské sekce.

6. Údaje o funkčnosti produktu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem a ochrana autorských práv

6.1 Produkt je k dispozici pouze Kupujícímu zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. K přehrání obsahu v on-line kurzu v klienské sekci je nutné se přihlásit do uživatelského účtu zadáním přístupových údajů, které si Kupující zvolil v objednávkovém formuláři.  Produkt vyžaduje k plné funkčnosti hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. Obsah je možné přehrát s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro on-line přehrávání obsahu je nezbytné, aby byl Kupující připojen k internetu s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby hardware umožňoval zvukový výstup. Prodávající neodpovídá za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti internetového připojení Kupujícího. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

6.2 Produkty jsou vytvořeny s využitím znalostí a zkušeností z několikaleté praxe Prodávajícího. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na Kupujícím, jak je v praxi použije a jakou péči a úsilí bude věnovat uvádění těchto informací do praxe. Prodávající neodpovídá za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů Kupující dosáhne. Produkty nenahrazují osobní konzultaci. Produkt je chráněn autorským právem a není možné jej bez předchozího výslovného písemného souhlasu Prodávajícího dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

6.3 UŽIVATELSKÝ ÚČET. Po zakoupení produktu má Kupující k dispozici přístupové údaje do klientské sekce.  Kupující se zavazuje dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Dále se zavazuje udržovat údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení povinností vyplývajících z Kupní smlouvy nebo těchto VOP je Prodávající oprávněn uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení povinností týkajících se ochrany autorských práv.

7. Odstoupení od kupní smlouvy

7.1 Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

7.2 Kupující může od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek 8. VOP). Prodávající je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem. V případě odstoupení od smlouvy je Prodávající oprávněn okamžitě zrušit Kupujícímu přístup do klientské sekce.

7.3 Je-li Kupujícímu společně s produktem poskytnut dárek, bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a Kupující je povinnen poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit Prodávajícímu. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

8. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

8.1 Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

8.2 Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

8.3 Prodávající odpovídá za to, že produkt při převzetí nemá vady. Záruční doba na produkt je po celou dobu jeho platnosti a to je rok od zakoupení produktu.

8.4 V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad má Kupující právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupí od smlouvy nebo neuplatní právo na dodání nového produktu bez vad, může požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu může Kupující žádat i v případě, že by Prodávající nebyl schopen nový produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že by nezjednal nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru produktu přichází v úvahu jako vada nedostupnost části obsahu, popřípadě chybějící nebo nečitelná část.

8.5 Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím produktu věděl, že produkt má vadu, anebo by vadu sám způsobil. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením produktu.

8.6. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za to, že Kupující zapomene přístupové údaje do klientské sekce. Toto nené důvod k odstoupení od smlouvy. V tomto případě Kupující zažádá a o zaslání nových přístupových údajů a Prodávající mu je do 7 pracovních dní zašle.

8.7 Reklamaci Kupující uplatní bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci může uplatnit emailem na elektronickou adresu vizazistka@janamaralikova.cz. Kupující přiloží k reklamaci doklad o koupi produktu, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodne jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Prdávající poskytne písemné potvrzení.

9. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

9.1 Má-li Kupující k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či činnosti Prodávajícího nějakou stížnost, kontaktuje jej adrese uvedené v čl. 2. VOP nebo na elektronické adrese vizazistka@janamaralikova.cz

9.2 Prodávající podniká na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. 

9.3 Pokud mezi Prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.4 Prodávající nené vázán žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou a tou je 1 rok.

10.2 Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem na webovém rozhraní.

10.3 Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávkového formuláře.

 

Tyto VOP jsou účinné od 5. 4. 2021
Jana Maralíková

 

Tento web používá cookies

Beru na vědomí